MIGDIA -tutkimushanke:
Maahan­muutto, ylirajaiset koulutus­polut ja diasporinen moni­kielisyys

Mikä Migdia?

Hankkeemme Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys tarkastelee koulutuksen, demokratian ja maahanmuuton kysymyksiä Suomessa ja Libanonissa. Näkökulmamme tulevat sosiolingvistiikasta, antropologiasta ja maailmanpolitiikan tutkimuksesta. Muuttoliikkeet muovaavat yhteiskuntia monin tavoin niin globaalissa etelässä kuin pohjoisessakin. Keskeinen kysymys kaikkialla on, kuinka ylirajaisista koulutuspoluista rakennetaan sellaisia, että ne tarjoavat yksilöille väyliä yhteiskunnalliseen osallisuuteen, mahdolliseen jatkokoulutukseen ja työllistymiseen. Ylirajaiset koulutuspolut haastavat myös miettimään, kenen ääni kuuluu ja tulisi kuulua tällaisia polkuja rakennettaessa.

Tutkimuskontekstimme yltävät arabian oman äidinkielen luokkahuoneista maahanmuuttotaustaisten perheiden arkeen Suomessa ja Libanonissa. Tarkastelumme keskiössä on eletty arki, arjen monikielisyys sekä niiden koulutuspoliittiset reunaehdot. Näitä reunaehtoja tarkastellaan niin suomalaisen koulutuspolitiikan näkökulmasta kuin keskittymällä Libanonissa pakolaiskoulutuksen parissa työskentelevien järjestöjen ideologisiin rajanvetoihin maailmanpolitiikan ja globaalin hallinnan perspektiivistä.

Osa-alueet

Tarkastelemme arabian kielen roolia oppilaiden ja opettajien monikielisessä arjessa ja koulutyössä. Lisäksi keskitymme koulutusjärjestelmän tarjoamiin puitteisiin monikielisyydelle. Tavoitteenamme on ymmärtää arjen monikielisiä ja monimurteisia käytänteitä sekä niihin kytkeytyviä ideologisia ymmärryksiä.

Tutkimme koulutuksen kysymyksiä Suomeen ja Libanoniin asettuneiden arabiperheiden arjen näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka sukupuolittuneet huolenpidon käytännöt vaikuttavat etenkin perheen naisten mahdollisuuksiin kouluttautua ja sosiaalistua uuteen kieliympäristöön ja kuinka koulutusmahdollisuudet toisaalta muovaavat sukupuolirooleja ja toimijuutta.

Tarkastelemme pakolaiskoulutuksen ideologisia perustoja kriittisen poliittisen talouden ja globaalin hallinnan perspektiivistä. Keskitymme erityisesti taloustieteellisen inhimillisen pääoman teorian rooliin pakolaiskoulutuksen globaalissa hallinnassa.

Tekijät

Monitieteinen hankeryhmämme koostuu kielentutkimuksen, kielikoulutuksen tutkimuksen sekä antropologian ja maailmanpolitiikan tutkijoista. Mukana on tutkijoita Helsingin yliopiston humanistisesta, kasvatustieteellisestä ja valtiotieteellisestä tiedekunnasta ja Tampereen yliopistosta. Hanketta johtaa dosentti Irina Piippo.

Tapahtumat

Production and Governance of Human Capital in the Middle East -tutkimus­seminaari

Taavi Sundellin Suomen Lähi-idän instituutissa (FIME) Beirutissa, Libanonissa, järjestämä Production and Governance of Human Capital in the Middle East -tutkimusseminaari toi yhteen tutkijoita Suomen, Australian, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen yliopistoista pohtimaan inhimillisen pääoman käsitteen kautta koulutuksen hallinnan ja poliittisen talouden, humanitaarisen avun ja omistusoikeuksien ilmiöitä.

Lisää tapahtumasta

Julkaisut

Sotaa Gazan varjossa: Israel, Hizbullah ja Libanon

Taavi Sundellin katsaus Gazan sodan aiheuttamiin jännitteisiin Israelin ja Libanonin suhteissa esittelee näistä jo aiheutuneita seurauksia etenkin Libanonin puolella rajaa, pohtii konfliktin laajenemisen mahdollisuutta, sekä taustoittaa tilannetta Libanonissa suhteessa maan hallinnon rajattuun kapasiteettiin niin historiallisesti, kuin viime vuosien poikkeuksellisen vakavan talouskriisin seurauksena.

Lue lisää

Korkeakoulutuksen taloudelliset perustat ja päämäärät: kapitalismi ja kontingenssi akateemisten maailmojen rakentumisessa

Taavi Sundellin väitöstilaisuudessaan 4.3.2023 esittämässä lectio praecursoriassa peräänkuulutetaan taloudellisten ja akateemisten maailmojen moninaisuuden huomioimista yliopistojen ja talouden välisiä suhteita koskevassa keskustelussa. Taloudellistavat puheenvuorot ja politiikat kaventavat huolestuttavalla tavalla yliopistoille, tieteelle ja koulutukselle hyväksyttyjä päämääriä, sekä perustuvat usein yksinkertaistaviin näkemyksiin (kapitalistisesta) taloudesta.

Lue lisää

Vasta­saapuneet luokka­huoneissa

Vastapainon julkaisema yleistajuinen tiedekirja Vastasaapuneet luokkahuoneissa: Ikkunoita valmistavaan opetukseen ja monikieliseen kouluun käsittelee koulujen monikielisyyttä havainnollisesti esimerkkien valossa ja niiden kautta tutkimukseen pureutuen. Teoksessa on johdannon lisäksi kaksitoista vertaisarvioitua lukua, neljä konkreettista pedagogista näkökulmaa ja neljä koulutuspoliittista näkökulmalukua.

Lue lisää

Kumppanit ja tukijat