Opettajien täydennys­koulutus­kurssi Libanonissa

Suomen Lähi-idän instituutti, Beirut

Ylirajaiset koulutuspolut: näkökulmia Libanonista oli MIGDIA-tutkimushankkeen ja Suomen Lähi-idän instituutin (FIME) yhteistyössä järjestämä täydennyskoulutuskurssi, joka oli suunnattu etenkin vastasaapuneiden oppilaiden kanssa työskenteleville. Kurssi järjestettiin Beirutissa Libanonissa 15.–23.10.2022. Sitä vetivät Irina Piippo ja Taavi Sundell. Kurssin puitteissa tutustuttiin pakolaiskoulutukseen toisaalta koulutusta säätelevien sopimusten ja rakenteiden näkökulmasta ja toisaalta arjen käytänteiden perspektiivistä.

Erityisesti pakotetun maahanmuuton yhteydessä lapsen tai nuoren koulutuspolusta rakentuu usein ylirajainen – koulua käydään useammassa maassa ja useammilla kielillä ennen saapumista esimerkiksi Suomeen. Koulupolun monipaikkaiset vaiheet ja ylirajaiset ulottuvuudet jäävät usein näkymättömiin suomalaissa luokkahuoneissa, vaikka nämäkin kokemukset ja opiskelukontekstit ovat osa oppijan historiaa ja sitä taustaa, jonka varaan tuleva koulupolku osin rakentuu.

Kurssilla pureuduimme ylirajaisiin koulupolkuihin Libanonin näkökulmasta. Syyrian sodan seurauksena maassa on väkilukuun suhteutettuna eniten pakolaisia maailmassa. Tutustuimme pakolaisuuden ja pakolaiskoulutuksen eri ulottuvuuksiin Libanonissa ja suhteutimme tätä suomalaisten luokkahuoneiden arkeen, suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja sen erityispiirteisiin. Kurssilla käsiteltäviä teemoja olivat muun muassa pakolaisuus, pakolaiskoulutus, kansainväliset toimijat pakolaiskoulutuksen kentällä (esim. YK-järjestöt), pakolaisille tarjottava muodollinen ja epämuodollinen koulutus sekä monikielisyys ja sen tukeminen.

Aiheeseen perehdyttiin paikallisten vierailevien luennoitsijoiden johdatuksella, sekä tutustumiskäynneillä pakolaiskoulutuksen parissa työskenteleviin tutkimuslaitoksiin ja paikallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Kurssille osallistui 11 vastasaapuneiden kanssa työskentelevää ammattilaista Suomesta.

Lue, miten kurssilla Libanonissa mukana olleet opettajat Eeva-Liisa Kiiskilä ja Katariina Pyykkö kuvailevat matkan antia Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden numerossa 14(2):

Kiiskilä, E., Pyykkö, K. (2023). Yhteiset lapset yli rajojen – astu kauemmaksi, näet myös lähelle. Kieli, koulutus ja yhteiskunta.14(2). https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2023/yhteiset-lapset-yli-rajojen-astu-kauemmaksi-naet-myos-lahelle