Contingent Logics of Capitalism in Contemporary Academia: A Case for a Post-Foundational Political Economy of Higher Education

MIGDIA-hankkeen tutkija Taavi Sundell puolusti 4.3.2023 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjaansa Contingent Logics of Capitalism in Contemporary Academia: A Case for a Post-Foundational Political Economy of Higher Education (Unigrafia, Helsinki 2023). Korkeakoulutuksen poliittista taloutta käsittelevän artikkeliväitöskirjan voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Yliopistojen ensisijaiseksi tehtäväksi kautta maailman on enenevästi artikuloitu taloudellisiksi ymmärrettyjen tavoitteiden edistäminen yksittäisten opiskelijoiden tulotasosta aina globaalin talouden tasolle saakka. Tämän on usein esitetty edellyttävän yliopistojen ja niissä tapahtuvien toimintojen taloudellistamista. 

Väitöskirjassaan Sundell kehittää laclaulaista jälkiperustahakuista lähestymistapaa korkeakoulutuksen poliittiseen talouteen ja soveltaa sitä tämän tematiikan kriittiseen analysointiin kolmessa tutkimuskontekstissa: Suomessa, Jordaniassa ja avoimesta tiedejulkaisemisesta Plan-S aloitteen tiimoilta käydyssä kansainvälisessä keskustelussa. Väitöskirja koostuu teoreettis-metodologisesta johdantoluvusta sekä neljästä julkaistusta vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista.

Kokonaisuutena väitöskirja argumentoi, että niin yliopistojen, talouden, kuin näiden välisten suhteidenkin kriittisessä tutkimuksessa tulisi keskittyä aikaisempaa enemmän näitä koskeviin merkityskamppailuihin, erityisesti niille annettavien mahdollisten merkitysten moninaisuuteen, sekä siihen, miten nämä tulevat synnyttäneeksi lukuisia toisistaan merkittävästi poikkeavia akateemisia maailmoja. Väitöskirja kysyykin jälkiperustaisesta perspektiivistään käsin, ei niinkään “mitä” yliopisto, talous ja näiden väliset suhteet tarkoittavat, vaan “miten” nämä ovat tulleet tarkoittamaan?